บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบขั้นบันได ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบขั้นบันได ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบขั้นบันได ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบขั้นบันได

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบขั้นบันได
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.000 % - 2.000 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เดือนที่ 1-4 : 1.250% ต่อปี, เดือนที่ 5-8 : 1.500% ต่อปี, เดือนที่ 9-12 : 3.250% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.00% ต่อปี

เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท
  2. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก
  3. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
  4. กรณีที่มีการฝากเพิ่ม ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากในแต่ละยอดเงินที่ฝาก
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. การถอนเงินฝาก ต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง 
  2. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 11 ม.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ