• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ย : 1.250 - 1.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 63
  • 11,809
  จุดเด่น.
  • บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท 
  • ได้ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  เกียรตินาคิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12, 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1,000,000 1.250 % - - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 1,000,000 1.300 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือนหรือ 24 เดือน (ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น) และในการฝากเพิ่มครั้งต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์เท่านั้น
  3. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามตารางอัตราประกาศดอกเบี้ย เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝาก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจำคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
  5. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  6. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกำหนดฝากเงิน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวคืน โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากได้ทันที
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 พ.ค. 58
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ