บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่ ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่ ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
เงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่ ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 369 วัน ยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท โดยธนาคารจะออกหลักฐานการรับฝากในรูปแบบ "บัตรเงินฝาก" เสริมความมั่งคั่งในช่วงตรุษจีนนี้เท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
369 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
364 วัน ตั้งแต่ 50,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำมั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่ ระยะเวลาฝาก 369 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นต้นไป

เงื่อนไขสำคัญ
:
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิมและตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ประกาศขณะนั้น
  • สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ มั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่ นี้ ลูกค้าจะได้รับบัตรเงินฝากซึ่งโอนให้บุคคลอื่นไม่ได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นภายใต้การเปิดบัญชีเงินฝากประจำมั่งมี ศรีสุข ยูโอบี เฟล็กซี่ หลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยกรณีฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำประเภทยูโอบี เฟล็กซี่
  • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 4 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ