บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.150 - 0.500 %
Product Highlight
การออมเงินโดยมีระยะเวลาที่ให้เลือกได้ตามจำนวนวัน และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทเงินฝากตามจำนวนวัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 - 365 หรือ 366 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 1 วัน ถึง 2 วัน ตั้งแต่ 500,000,000 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
ระหว่าง 3 วัน ถึง 7 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
ตั้งแต่ 50,000,000 0.200 % 0.200 % 0.200 % 0.200 % 0.200 %
ระหว่าง 8 วัน ถึง 15 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 49,999,999 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 % 0.150 %
ตั้งแต่ 50,000,000 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 % 0.250 %
ระหว่าง 16 วัน ถึง 30 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.350 % 0.350 % 0.350 % 0.350 % 0.350 %
ระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
ระหว่าง 91 วัน ถึง 180 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
ระหว่าง 181 วัน ถึง 366 วัน ตั้งแต่ 10,000,000 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 % 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง สำหรับระยะเวลาการฝาก 1-2 วัน ไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท และสำหรับระยะเวลาฝากอื่น ไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันต่ออายุการฝากนั้น
  4. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ