บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.550 - 2.150 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ไม่เกิน 20,000,000 1.550 % 1.550 % 1.550 % - -
8 เดือน ทุกจำนวน 2.100 % - - - -
9 เดือน ไม่เกิน 20,000,000 1.650 % 1.650 % 1.650 % - -
12 เดือน ทุกจำนวน 2.150 % 2.150 % 2.150 % - -
18 เดือน ทุกจำนวน 2.150 % 2.150 % 2.150 % - -
24 เดือน ทุกจำนวน 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 15 ก.ย.62 สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8, 12 และ 18 เดือน 
  - ลูกค้าที่มีบัญชีฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีเงินครบกำหนดระยะเวลาการฝากระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 15 ก.ย.62 และผู้ฝากไม่แสดงความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะนำฝากต่ออัตโนมัติทั้งจำนวนตามระยะเวลาการฝาก และเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิม โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารฉบับวันที่ 6 ก.ย.62
  - ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12, 18 เดือน สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์ ที่มีเงินครบกำหนดระยะเวลาการฝากระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 15 ก.ย.62 และผู้ฝากไม่แสดงความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะนำฝากต่ออัตโนมัติทั้งจำนวนตามระยะเวลาการฝาก และเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิม โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารฉบับวันที่ 6 ก.ย.62
 2. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 และ 9 เดือน ธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่ม ในแต่ละระยะเวลาฝากสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับจากเงินที่เปิดบัญชี หรือฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป)
 3. ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12,18 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมเงินฝากประจำ 12,18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน) ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะการฝากที่ผู้ฝากมีอยู่ก่อนประกาศนี้ และครบกำหนดการฝากตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 หากมียอดเงินฝากประจำรวมเกิน 20 ล้านบาท สามารถนำฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำ 12,18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ได้ทั้งจำนวน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
 4. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึง 28 ตุลาคม 2561 สำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12,18 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท (นับรวมเงินฝากประจำ 12, 18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน) ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะการฝากที่ผู้ฝากมีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ (ก่อนประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2561) และครบกำหนดการฝากตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 หากมียอดเงินฝากประจำรวมกันเกิน 10 ล้านบาท สามารถนำไปฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำ 12, 18 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ได้ทั้งจำนวน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
 5. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินระยะเวลาการฝาก 12, 18 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 6. ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2561 ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินระยะเวลาการฝาก 12, 18 เดือนขึ้นไป สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 7. ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 สำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 6,9 เดือน ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับทุกประเภทผู้ฝาก สำหรับเงินฝากที่เปิดบัญชีอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม และคิดดอกเบี้ยตามประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาในอัตราที่ประกาศขณะนั้น
 8. ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 3,5,8 เดือน ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับทุกประเภทผู้ฝาก สำหรับเงินฝากที่เปิดบัญชีอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม และคิดดอกเบี้ยตามประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาในอัตราที่ประกาศขณะนั้น
 9. การเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
 10. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเงื่อนวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขข้อ 6 สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินต้องถอนทั้งจำนวน ไม่สามารถถอนบางส่วนได้
 11. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินนั้น และหักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 12. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนั้น
 13. เงินฝากประจำทุกประเภท ที่ฝากอยู่กับธนาคารก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราและเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากได้
 • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินระยะเวลาการฝาก 12, 18 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
 • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ