บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 1.750 - 2.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ทุกจำนวน 1.750 % 1.750 % 1.750 % - -
18 เดือน ทุกจำนวน 1.800 % 1.800 % 1.800 % - -
24 เดือน ทุกจำนวน 1.850 % 1.850 % 1.850 % - -
36 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % 2.000 % 2.000 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ตั้งแต่วันที่  15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12, 18, 24 และ 36 เดือน ผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
  1.1 ลูกค้าที่มีบัญชีฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12, 18, 24 และ 36 เดือน ที่มีเงินครบกำหนดระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และผู้ฝากไม่แสดงความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝาก ธนาคารจะนำฝากต่ออัตโนมัติทั้งจำนวนตามระยะเวลาการฝาก และเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี่ยตามเดิม 
  1.2 สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ที่มีเงินครบกำหนดระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ผู้ฝากสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝากต่อ ไปยังระยะเวลาฝาก 15, 18, 24 หรือ 36 โดยยอดเงินฝากที่ไม่เกินยอดเงินที่ครบกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาฝากที่ลูกค้าแจ้งวามประสงค์ในการฝาก และดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝากที่เลือก
  1.3 สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18, 24 และ 36 เดือน ที่มีเงินครบกำหนดระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ผู้ฝากสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝากต่อ ไปยังระยะเวลาฝาก 15, 18, 24 หรือ 36 เดือน (ไม่ใช่ระยะเวลาฝากเดิมที่ครบกำหนด) โดยยอดเงินฝากที่ไม่เกินยอดเงินที่ครบกำหนด ทั้งนี้เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาฝากที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการฝาก และดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝากที่เลือก
 2. ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 3. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6, 9 เดือน ธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่ม ในแต่ละระยะเวลาสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ลบ. (นับจากเงินที่เปิดบัญชี หรือฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป)
 4. ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.62 สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12, 18 เดือน ธนาคารสงวนสิทธิ์รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (นับรวมเงินฝากประจำ 12, 18 เดือน)
  ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากประจำทุกระยะเวลาการฝากที่ผู้ฝากมีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ และครบกำหนดการฝากตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.61 หากมียอดเงินฝากประจำรวมเกิน 20 ลบ. สามารถนำฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำ 12, 18 เดือน ได้ทั้งจำนวน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
 5. ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.61 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3, 5, 8 เดือน ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเพิ่มกับทุกประเภทผู้ฝาก
  สำหรับเงินฝากที่เปิดบัญชีอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยตามประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาในอัตราที่ประกาศในขณะนั้น
 6. ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.61 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงิน ระยะเวลาฝาก 12,18 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 7. การเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
 8. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด หากจ่ายดอกเบี้ยเงื่อนวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ตกลงกัน ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และหากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขข้อ 6 สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินต้องถอนทั้งจำนวน ไม่สามารถถอนบางส่วนได้
 9. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินนั้น และหักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่เป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนั้น
 11. เงินฝากประจำทุกประเภท ที่ฝากอยู่กับธนาคารก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราและเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากได้
 • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ฝากที่เปิดบัญชี หรือฝากเงินระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
 • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ