บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก NCD)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก NCD)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.550 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก) สำหรับลูกค้าทุกประเภทที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร และนำบัตรเงินฝากมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเท่านั้น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก NCD)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก NCD)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 วัน - 2 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
15 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
1 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
2 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 % 0.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. กำหนดยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท จำนวนเงินรับฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  2. บัตรเงินฝากนี้ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ และนำบัตรเงินฝากมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเท่านั้น
  3. ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรองรับการโอนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย
  4. กรณีระยะเวลาฝากต่ำกว่า 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น
  5. การหักภาษี ผู้ที่ถือบัตรเงินฝากชนิดเปลี่ยนมือได้ (NCD) ผู้ฝากที่มีชื่อไว้ในบัตรเงินฝาก จะถูกหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ (การเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนได้เฉพาะบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลกับนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามประเภทกลุ่มลูกค้าได้)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีลูกค้าต้องการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติไถ่ถอนจากฝ่ายสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปฏิบัติการการเงินก่อน
- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก หักภาษีตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ