บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.950 - 1.650 %
Product Highlight
 • สามารถเลือกระยะเวลาการฝากที่แน่นอน
 • รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ตามระยะเวลาที่เลือกฝากเงิน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก (NCD)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 9,999,999 - 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 - 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
ตั้งแต่ 100,000,000 - 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
2 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 9,999,999 - 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 - 0.800 % 0.800 % 0.800 % 0.800 %
ตั้งแต่ 100,000,000 - 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
3 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 0.950 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 9,999,999 0.950 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ตั้งแต่ 10,000,000 0.950 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
6 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.150 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 1.150 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
12 เดือน น้อยกว่า 10,000,000 1.500 % 1.375 % 1.375 % 1.375 % 1.375 %
ตั้งแต่ 10,000,000 1.500 % 1.375 % 1.375 % 1.375 % 1.375 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
สำหรับระยะเวลา 1 เดือน และ 2 เดือน ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่สำหรับบุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
เงื่อนไขบัตรเงินฝาก (NCD)
 1. ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยธนาคารเป็นผู้รับฝากและเก็บรักษา บัตรเงินฝากโดยธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ผู้ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับฝากบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้องนำสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร
 2. ระยะเวลารับฝาก 1, 2 เดือน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำครั้งละ 1,000,000 บาทต่อการฝาก 1 ครั้ง (By Dep.) และระยะเวลารับฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง (By Dep.)
 3. สำหรับผู้ฝากที่ฝากบัตรเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีบัตรเงินฝาก เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยและยอดเงินต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 4. สำหรับผู้ฝากที่ฝากบัตรเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดชำระเงินตามบัตรเงินฝาก หากผู้ฝากไม่มาทำรายการถอนบัตรเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝาก และดอกเบี้ย (ถ้ามี) นั้นต่อเป็นบัตรเงินฝากฉบับใหม่ที่มีระยะเวลาการฝาดเท่าเดิมโดยอัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในขณะนั้น
 5. สำหรับผู้ฝากที่ฝากบัตรเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ได้
 6. รับเปิดบัญชีบัตรเงินฝากโดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 7. ธนาคารให้บริการเฉพาะผู้ฝากที่ฝากบัตรเงินฝากไว้กับธนาคาเท่านั้น โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งเมื่อครบกำหนดชำระเงินตามบัตรเงินฝาก หากผู้ฝากไม่มาทำรายการถอนบัตรเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝาก และดอกเบี้ย (ถ้ามี) นั้นต่อเป็นบัตรเงินฝากฉบับใหม่ที่มีระยะเวลาการฝากเท่าเดิมโดนอัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและมีเงื่อนไขการฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในขณะนั้น และเมื่อธนาคารได้ออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่ให้แล้วให้ถือว่าผู้ฝากได้คืนบัตรเงินฝากฉบับเดิมให้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างที่บัตรเงินฝากยังไม่ครบกำหนดชำระเงิน ธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการนำบัตรเงินฝากดังกล่าวไปจำนำหรือเป็นหลักประกันกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารเท่านั้น
 8. ผู้ฝากสามารถนำบัตรเงินฝากไปจำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเงินฝากมาเป็นหลักประกันสินเชื่อของะนาคาร
 9. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
 10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรเงินฝาก 


เงื่อนไขเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน

 1. ในรูปแบบใบรับฝากประจำระยะเวลา 24 และ 36 เดือนมีเปิดให้บริการเฉพาะที่สำนักงานใหญ่ สาขารัชดาภิเษก(อาคารกลาสเฮ้าส์) สาขาทองหล่อ สาขาย่อยโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 สาขาวงศ์สว่าง สำนักสวนมะลิ สำนักเพชรบุรี สาขาท่าพระจันทร์ สาขาปากคลองตลาด สาขาราชดำเนิน สาขาอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม สาขาราชดำเนินกลาง สาขาลาดพร้าว สาขารัชดาภิเษก สาขาเทเวศร์ รวมถึงสาขาที่จะกำหนดเพิ่มภายหลัง
 2. ในรูปแบบสมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา
 3. สําหรับผู้ฝากที่ฝากเงินฝากประจํา 24 เดือน ก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2557 ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยและยอดเงินต้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก
 4. สําหรับผู้ฝากที่ฝากเงินฝากประจํา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เมื่อยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝากหากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นต่อเป็นเงินฝากประจํา 24 เดือน ตามระยะเวลาฝากเดิมโดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. ระยะเวลารับฝาก 36 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นต่อเป็นเงินฝากประจํา 36 เดือน ตามระยะเวลาฝากเดิมโดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น 
 6. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน และ 36 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคาร
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบประจําและหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยรายงวดตามที่ธนาคารกําหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัตรเงินฝาก
 1. ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 
 2. ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถขอรับดอกเบี้ยเป็นรายงวดได้ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำครั้งละ 1,000,000 บาทต่อรายการ ฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีบัตรเงินฝากดังกล่าวในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละงวด

 

การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน

 1.  เงินฝากประจํา 24 เดือน และ 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก
 2. เงินฝากประจํา 24 เดือน และ 36 เดือน ที่ทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายงวด กําหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - จํานวนเงินฝากขั้นตํ่าครั้งละ 1,000,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง (By Dep.)
  - ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  - ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในวันที่ครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. สำหรับผู้ฝากที่ฝากบัตรเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ได้
 2. สำหรับเงินฝากระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน 
  2.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ว ผู้ฝากตกลงคืนดอกเบี้ยรายงวดที่ได้รับไปแล้ว โดยให้ธนาคารนําจํานวนเงินดอกเบี้ยดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้นที่จะชําระให้แก่ผู้ฝากได้นอกจากนี้ ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  2.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากดอกเบี้ยรายงวดที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สําหรับการถอนก่อนกําหนดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร นอกจากนี้ผู้ฝากไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ