บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน (TMB Exclusive Term Deposit 9 Months)-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน (TMB Exclusive Term Deposit 9 Months)-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 1.350 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ ประเภท 9 เดือน บัญชีพิเศษสุดสำหรับลูกค้าธนบดีธนกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเท่านั้น พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน (TMB Exclusive Term Deposit 9 Months)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน (TMB Exclusive Term Deposit 9 Months)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ลูกค้าธนบดีธนกิจสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตทำงาน)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
9 เดือน ตั้งแต่ 500,000 1.350 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเพื่อโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าธนบดีธนกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเท่านั้น
 2. การเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้ง ขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือบัญชีร่วม ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อรายลูกค้า
 3. ลูกค้าสามารถถอนเงินและปิดบัญชีในวันที่เงินฝากครบกำหนดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ จะถอนเงินต้นเพียงบางส่วนไม่ได้
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ ประเภท 9 เดือนให้ลูกค้าเมื่อเงินฝากครบกำหนด โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 6. ในกรณีที่ไม่ใช่ลูกค้าธนบดีธนกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อเงินฝากครบกำหนด จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 6 เดือนตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 7. เมื่อบัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ ประเภท 9 เดือนครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุเงินฝากดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดิมให้อัตโนมัติ
 8. บัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ ประเภท 9 เดือนไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับรายการนั้น
 • กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ