บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด 12 เดือน (TMB Reward)-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด 12 เดือน (TMB Reward)-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 1.400 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด ประเภท 12 เดือน เป็นบัญชีเพื่อออมที่มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เฉพาะลูกค้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ที่มียอดเงินในบัญชีตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด 12 เดือน (TMB Reward)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด 12 เดือน (TMB Reward)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เฉพาะลูกค้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง เท่านั้น)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.400 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สำหรับลูกค้าเดิมของบัญชีฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝาก หรือรายการฝากเพิ่มสำหรับลูกค้าที่มียอดเงินเฉลี่ยในบัญชีฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกันเท่านั้น
 • การเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายลูกค้า
 • ลูกค้าจะมีสิทธิ์ฝากเงินเพิ่มในเดือนถัดไปในกรณีที่มียอดเงินเฉลี่ยในบัญชีฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกันเท่านั้น เช่น หากลูกค้าต้องการฝากเงินเพิ่มบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ดประเภท 12 เดือนในเดือนตุลาคม ลูกค้าจะต้องมียอดเงินเฉลี่ยในบัญชีฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปในเดือนกรกฏาคม, สิงหาคม, และกันยายน เป็นต้น
 • ลูกค้าสามารถถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี รีวอร์ด ประเภท 12 เดือนเท่านั้น
 • การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ จะถอนเงินต้นเพียงบางส่วนไม่ได้
 • เมื่อบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด ประเภท 12 เดือนครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี
 • บัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี รีวอร์ด ประเภท 12 เดือน ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับรายการนั้น
 • กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน
 • ธนาคารจะจ่ายดอเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำทีเอ็มบี รีวอร์ด ประเภท 12 เดือนให้ลูกค้าเมื่อเงินฝากครบกำหนด โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากพร้อมหักภาษีส ณ ที่จ่าย
 • ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชี หรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด ประเภท 12 เดือนแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ ในข้างต้น อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อเงินฝากครบกำหนด จะเท่ากับอัตราดอเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 12 เดือน ณ วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ต.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ