บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ฝากครั้งต่อไปครั้งละ 1,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 1,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ 1.50% ต่อปี
 • เดือนที่ 1 - 5 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • เดือนที่ 6 - 10 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
 • เดือนที่ 11 - 15 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 2. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวด 5 เดือน และงวดสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดการฝาก โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากจากใจ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบัญชีรับโอน
 4. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือ ถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาฝากเดียวกัน
 5. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวด (5 เดือน)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากถอนเงินฝากรายการใดก่อนครบกำหนดการฝากต้องถอนทั้งรายการ (Dep.)

 1. กรณีที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยในงวดใดให้กับผู้ฝากไปแล้วนั้น ธนาคารจะไม่เรียกดอกเบี้ยในงวดดังกล่าวคืน
 2. สำหรับดอกเบี้ยของเงินฝากที่ถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนับจากวันที่ฝาก (กรณีถอนก่อนกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก) หรือนับจากวันที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยในงวดก่อน (กรณีถอนก่อนกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยในงวดถัดๆ ไป) จนถึงวันที่ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้กำหนดไว้สำหรับช่วงระยะเวลาที่ถอนเงินฝากรายการนั้นก่อนครบกำหนด ตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเภทของลูกค้า
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ม.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ