บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 1.700 - 2.200 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือ 9 เดือน
 • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน, 9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 4,999,999 1.700 % - - - -
ตั้งแต่ 5,000,000 2.200 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 200,000 1.750 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท 
 3. สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
  3.1 เงินฝากนี้สำหรับลูกค้าที่มีเงินรวมลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Non-money market ตามที่กำหนด และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำรวมกัน 400,000 บาท โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 3 เดือนต้องไม่น้อยกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  3.2 การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Non-money market ตามที่กำหนด หรือพันธบัตร จะต้องมีการทำรายการในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
  3.3 หากลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของธนาคารฯ อย่างครบถ้วน และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคารซิตี้แบงก์ จะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดการฝากเงิน 3 เดือนภายใต้ผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ 
 4. สำหรับระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
  4.1 เงินฝากนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีกองทุนรวม โดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีกองทุนรวม โดยบัญชีใหม่ด้วยเงินฝาก หรือเงินลงทุนขั้นต่ำ 200,000 บาท หรือ หากเป็นลูกค้าทีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว ฝากเงินเพิ่มโดยมียอดเงินฝาก หรือเงินลงทุนเพิ่มรวม 500,000 บาท ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน ขั้นต่ำ 200,000 บาท โดยฝากครบตามกำหนดเวลา และชื่อบัญชีของเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีกองทุนรวม และเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน     
  4.2 หากลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของธนาคารฯ อย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการฝากเงิน 9 เดือนนี้ จะได้รับเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบธรรมดา ระยะเวลา 9 เดือน ดังกล่าว หากไถ่ถอนก่อนกำหนด 9 เดือน โดยระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 ดือน ไม่ได้ดอกเบี้ย แต่หากฝากเกินกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติทันที หลังจากครบกำหนด 9 เดือน 
 5. สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วน และสำหรับระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
 6. หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ จะไม่ได้รับดอกเบี้ย ธ.ซิตี้แบงก์สามารถปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Bundle) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 7. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือนหากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคาจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที และลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ และดอกเบี้ยใดๆ สำหรับเงินฝากของลูกค้า
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 9 เดือน หากไถ่ถอนก่อนกำหนด 9 เดือน โดยระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 ดือน ไม่ได้ดอกเบี้ย แต่หากฝากเกินกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวจะมีการปิดบัญชีอัตโนมัติทันที หลังจากครบกำหนด 9 เดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 18 มิ.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ