• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 1.300 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63
  • 6,919
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ซิตี้แบงก์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 4,999,999 1.300 % - - - -
  ตั้งแต่ 5,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท 
  3. เงินฝากนี้สำหรับลูกค้าที่มีเงินรวมลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Non-money market ตามที่กำหนด และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำ 3 เดือน ขั้นต่ำรวมกัน 400,000 บาท โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำ 3 เดือนต้องไม่น้อยกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่อบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
  4. การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Non-money market ตามที่กำหนด หรือพันธบัตร จะต้องมีการทำรายการในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
  5. หากลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของธนาคารฯ อย่างครบถ้วน และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคารซิตี้แบงก์ จะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดการฝากเงิน 3 เดือนภายใต้ผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ 
  6. หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ จะไม่ได้รับดอกเบี้ย ธ.ซิตี้แบงก์สามารถปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Bundle) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  7. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Bundle ธนาคาจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที และลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ Bundle นี้ และดอกเบี้ยใดๆ สำหรับเงินฝากของลูกค้า
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 18 มิ.ย. 61
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ