บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 2.190 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นอัตราขั้นบันได ตามจำนวนยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.19% ต่อปี และได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 500,000 2.190 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

ระยะเวลาฝาก 24 เดือน วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดดอกเบี้ยมีดังนี้

  • 6 เดือนแรก 1.00%
  • 6 เดือนที่สอง 1.25%
  • 6 เดือนที่สาม 2.50%
  • 6 เดือนที่สี่ 4.00%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีเท่ากับ 2.19%
เงื่อนไขสำคัญ
:
ในการเปิดบัญชีัเงินฝากประจำเพิ่มค่า ลูกค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน พร้อมกันเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนด ยกเว้นถอนเพื่อปิดบัญชี โดย
  1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีฝากเกิน 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยหัก 1% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ในกรณีที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยให้ท่านไปแล้วมากกว่าดอกเบี้ยที่ท่านควรจะได้รับ ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินนั้นจากเงินที่ท่านถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ