บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 2.050 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll สำหรับบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CIMB@Work ที่ต้องการออมเงินทุกเดือน พร้อมรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่สมัครใช้บริการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 หรือ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.050 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.050 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สำหรับเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll ที่มี/สมัครบัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บ ไม่ต้องจ่าย ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58 เป็นต้นไป ระยะเวลา 24 เดือน รับดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CIMB@Work และต้องใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจสำหรับลูกค้า Payroll
 • มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 • กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • สามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
 • กรณีบิดา และ/หรือ มารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินฝากและเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นของบุตรผู้เยาว์
 • วงเงินฝากต่อเดือนเท่าๆ กัน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจำนวนเงินฝากต่อเดือนจะต้องเท่ากันทุกๆ เดือน และเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท
 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ธนาคารได้กำหนด ในวงเงินคุ้มครองเท่ากับวงเงินที่ผู้ฝากมีความประสงค์ในการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
 • ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อใช้รับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและใช้หักเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ สำหรับลูกค้า Payroll ทุกเดือน
 • วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี + 0.25%ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
 • กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 เดือน สามารถฝากต่อเนื่องได้ โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก และกรณีเกิน 2 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวันพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้ โดยระบบจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ และโอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากเงินถอนเงินก่อนกำหนด จะต้องถอนเงินทั้งจำนวนและบัญชีเงินฝากจะถูกปิด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 23 มี.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ