บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.900 %
Product Highlight
 • เงินฝากประจำ 12 เดือน ที่สามารถถอนเงินได้ เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาว แต่ยังต้องการคงสถาพคล่องไว้ ดอกเบี้ยสูงและยังเพิ่มสภาพคล่อง เสริมโอกาสทางธุรกิจ
 • สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ถอนบ่อยแค่ไหนก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.900 % 0.600 % 0.900 % 0.600 % 0.600 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารให้บริการเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือนทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555
 2. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อบัญชี จำกัด 1 บัญชีรับฝากเพียง 1 รายการ ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเพิ่มกี่บัญชีก็ได้ กรณีที่ผู้ฝากรายใดประสงค์จะฝากเงินในบัญชีเกินกว่า 50 ล้านบาท จะต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารก่อน
 3. ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก
 4. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
 5. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่า เป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทวงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
 6. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ในกรณีที่ถอน (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) แล้วนำกลับมาฝากคืนก่อนครบกำหนดการฝาก 12 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการถอนและฝากกี่ครั้งก็ตาม ธนาคารจะนับจำนวนวันที่ถอนเงินออกไปจนถึงวันที่นำเงินกลับมาฝากคืนจนครบตามจำนวนเงินที่ฝาก ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากทุกครั้งรวมกันเป็นวันถอนสะสม เพื่อนำไปคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย หากการนำเงินกลับมาฝากคืนไม่ครบจำนวนเงินที่ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะยังคงถือว่าวันถอนสะสมยังคงนับเรื่อยไปจนกว่าจำนวนเงินที่นำกลับมาฝากคืนจะครบตามจำนวนเงินฝาก ณ วันเปิดบัญชีเงินฝาก

 • เมื่อรวมวันถอนสะสมไม่เกิน 60 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร
 • เมื่อรวมวันถอนสะสมเกินกว่า 60 วัน ไม่ว่าจะนำเงินกลับมาฝากคืนจนครบหรือไม่ครบจำนวนเงินที่ฝาก ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากหรือไม่นำเงินกลับมาฝากคืนเลยก็ตาม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75
ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยธนาคารจะคำนวณให้ทุกสิ้นวันตามยอดเงินคงเหลือในขณะนั้นๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ