บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำสินเคหะ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำสินเคหะ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูง และได้รับการยกเว้นภาษี พร้อมกับได้สิทธิ์ในการกู้เงินซื้อบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าประกาศธนาคาร ร้อยละ 0.5 ต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของจำนวนเงินที่นำฝากในแต่ละเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำสินเคหะ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำสินเคหะ
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 3.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ปิดรับฝากตั้งแต่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับเปิดบัญชีเฉพาะบุคคลทั่วไป คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
 2. ระยะเวลาฝาก 2 ปี โดยต้องนำฝากเป็นรายเดือนติดต่อกันทุกเดือน
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องนำฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
 4. กรณีฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน บวกดอกเบี้ยพิเศษตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี และได้รับการยกเว้นภาษี
 5. กรณีผิดเงื่อนไขขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง และฝากชดเชยจนครบ 24 ครั้ง ภายในวันที่กำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ณ วันเปิดบัญชี และไม่ได้รับยกเว้นภาษี
 6. กรณีขาดฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อ และจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับยกเว้นภาษี
 7. กรณีฝากครบ 24 เดือน ตามเงื่อนไข มีสิทธิ์กู้เงินสินเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของจำนวนเงินที่ฝากในแต่ละเดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไปร้อยละ 0.5 ต่อปี และต้องแจ้งใช้สิทธ์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 2. กรณีฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือน ภายในวันที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี และไม่ได้รับยกเว้นภาษี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ