บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 1.150 - 1.800 %
Product Highlight
เงินฝากประจำเฉพาะสาขาที่เปิดดำเนินการใหม่ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป และมีความคล่องตัวสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย บัญชีเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3, 6 ,12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 10,000,000 1.150 % - 1.150 % - -
6 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 10,000,000 1.450 % - 1.450 % - -
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 10,000,000 1.800 % - 1.800 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. ผู้ฝากที่จะใช้บริการเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่นี้ได้ ผู้ฝากจะต้องติดต่อกับสาขาของธนาคารที่เริ่มเปิดดำเนินการใหม่เพื่อฝากเงินในบัญชีที่เปิดกับสาขาของธนาคารนั้น โดยผู้ฝากจะต้องฝากเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่สาขาเริ่มเปิดดำเนินการ หรือฝากเงินไว้กับสาขาอื่นของธนาคารก่อนหน้าที่สาขาใหม่นั้นจะเปิดดำเนินการไม่เกิน 1 เดือนเพื่อโอนเงินมาฝากที่สาขาเปิดใหม่เมื่อเปิดดำเนินการแล้ว และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มฝากเงินดังกล่าวกับธนาคาร และธนาคารเริ่มประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่
  2. สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการก่อนประกาศอัตราดอกเบี้ยนี้เริ่มใช้ ผู้ฝากจะต้องฝากเงินนับตั้งแต่วันที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยนี้เริ่มใช้ แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สาขาเริ่มเปิดดำเนินการเช่นกัน
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 7 ก.พ. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่เมื่อรวมทุกบัญชีจากทุกระยะเวลาการฝากแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายบุคคล ในกรณีที่ยอดเงินฝากเกินกว่า 10,000,000 บาทต่อรายบุคคล ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินในส่วนที่เหลือเกินกว่า 10,000,000 บาทสำหรับยอดเงินฝากที่ฝากครั้งล่าสุด
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก แต่ผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำสาขาเปิดใหม่นี้เป็นประเภทเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาการฝากเดิม นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
  3. กรณีฝากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำนี้ เมื่อฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน ในกรณีที่ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  3. สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน ในกรณีฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่ฝาก โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงิน หรือปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ