บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 3.100 - 3.150 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง และรับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 9,999,999 3.100 % 3.100 % 3.100 % 3.100 % 3.100 %
ตั้งแต่ 10,000,000 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 % 3.150 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. ระยะเวลารับฝาก 15 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อ เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
 4. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะโอยดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกบัญชีฝากประจำดังกล่าวในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
 6. การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 7. กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด และผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปแล้้ว และเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่เกินคืนจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ธนาคารได้หักไปแล้วคืน
 8. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 9. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ระยะเวลาฝาก 15 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย 0.625% ต่อปี และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 8 ต.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ