บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 99 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 99 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.450 - 1.550 %
Product Highlight
เงินฝากประจำพิเศษ 99 วัน สำหรับลูกค้าทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 99 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 99 วัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
99 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
99 วัน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 49,999,999 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 % 1.450 %
ตั้งแต่ 50,000,000 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 % 1.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. เมื่อเงินฝากครบกำหนด จะถือว่าเงินฝากนั้นสิ้นสุดลง หากผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีหรือถอนเงินฝาก และ/หรือดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากจะถือว่าผู้ฝาก ฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทวงเงินฝากและระยะเวลาฝากเดียวกัน
  4. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือวิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ