• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 3.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 57
  • 4,407
  จุดเด่น
  โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูง 3.00% ต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  15 เดือน ตั้งแต่ 50,000 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 % -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.- 25 ธ.ค.57 หรือยอดเงินฝากในโครงการครบ 4,000 ล้านบาท และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินฝนแต่ละขณะ
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากประเภท บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ราชการ และสหกรณ์
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  3. ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ (ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารฯ เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน) 
  4. ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 9 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   *กรณีมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้รับ ธนาคารฯ จะดำเนินการหักคืนจากเงินต้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 พ.ย. 57 ถึง 25 ธ.ค. 57
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากประจำ