บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูง 3.00% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 50,000 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.- 25 ธ.ค.57 หรือยอดเงินฝากในโครงการครบ 4,000 ล้านบาท และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินฝนแต่ละขณะ
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากประเภท บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ราชการ และสหกรณ์
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
 3. ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ (ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารฯ เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน) 
 4. ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 9 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  *กรณีมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้รับ ธนาคารฯ จะดำเนินการหักคืนจากเงินต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 พ.ย. 57 ถึง 25 ธ.ค. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ