บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน และ 168 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน และ 168 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.680 - 2.080 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ แบบกำหนดระยะเวลาเป็นรายวัน สามารถเลือกตามความต้องการของผู้ฝากได้ทั้ง 88 วัน และ 168 วัน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน และ 168 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน และ 168 วัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
88 วัน และ 168 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
88 วัน ตั้งแต่ 50,000 1.680 % 1.680 % 1.680 % 1.680 % 1.680 %
168 วัน ตั้งแต่ 50,000 2.080 % 2.080 % 2.080 % 2.080 % 2.080 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • รับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 58 เป็นต้นไป
 • รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน หรือ 168 วัน (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก 
 • หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ รายการใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดเวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนั้นๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากรายการนั้นๆ ให้กับผู้ฝาก ดังนี้
  - เงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน ถ้าฝากไม่ถึง 88 วัน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - เงินฝากประจำพิเศษ 168 วัน ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 168 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกคาในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
 • เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำพิเศษ 88 วัน หรือ 168 วัน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชี เงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภทวงเงินฝากและระยะเวลาการฝากเดียวกัน
 • การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ