บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน โดนใจ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน โดนใจ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.250 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือนโดนใจ สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบสมุดคู่ฝาก และแบบใบรับเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน โดนใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน โดนใจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
8 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 200,000,000 3.250 % 3.250 % - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน โดนใจ เป็นบัญชีเงินฝากประเภทสมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ
  2. วงเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อราย
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้วผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 8 เดือน โดนใจ เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 8 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุดตามประกาศ ธนาคาร ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 มิ.ย. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ