บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน + BANCA-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน + BANCA-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 5.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือนคู่ประกันชีวิตตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ได้รับดอกเบี้ยสูง 5.00%

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน + BANCA

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน + BANCA
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 500,000 5.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 2. จำนวนเงินที่รับฝาก 500,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน หรือพร้อมกับการฝากเงินภายในระยะเวลาของโปรแกรมเงินฝากนี้
 3. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 4. ดอกเบี้ยตามโปรแกรมเงินฝากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตองบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกแบบประกัน (ยกเว้นแบบประกัน มรดกคุ้มค่า 99/1) ซึ่งลูกค้าต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยมีทุน/เบี้ยประกัน ขั้นต่ำ มากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝาก (กรณีซื้อประกันชีวิตประเภท GIO เงินฝากขั้นต่ำต้องไม่เกินทุนประกัน และกรณีซื้อประกันชีวิตประเภท Non GIO เงินฝากขั้นต่ำต้องไม่เกินค่าเบี้ยประกัน) 
 5. เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยสามารถฝากเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 6. กรณีบุคคลธรรมดาชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อหรือ นามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์ กรณีเป็นบัญชีร่วม ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อ หรือ นามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 7. ลูกค้าสามารถฝากได้มากกว่า 1 รายการ กรณีลูกค้าต้องการฝากเพิ่ม จะต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนดไว้
 8. กรณีผู้ฝาก ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตามข้อ 4 น้อยกว่ายอดเงินฝาก ยอดเงินฝากทั้งจำนวน จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากประเภท 7 เดือนตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 9. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าจำนวนเงินที่รับฝากถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 7 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 10. กรณีผู้ฝากไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือผู้ฝากขอใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ (15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์) หรือในกรณีที่ลูกค้าได้รับการคืนเงินค่าเบี้ยเต็มจำนวน ผู้ฝากจะต้องมาติดต่อธนาคาร เพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ฝากแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ หรือนับตั้งแต่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งปฏิเสธการรับประกันของลูกค้า หากผู้ฝากไม่มาติดต่อธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่ารายการฝากนั้นไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 7 เดือน ตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 11. การฝากเงินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนในครั้งที่ทำให้ผิดเงื่อนไขจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 7 เดือน ตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 12. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 7 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 7 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. กรณีถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝากโดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ