บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
 • วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % - 1.500 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
 2. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดไว้ ) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก
 4. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยเวลาฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประตำพิเศษ 7 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิม และเลขบัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถิอว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท เงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
 5. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หนือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน รายการใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดเวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนั้นๆ ธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

 • ถ้าได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินจำนวนนั้น ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ถ้าได้มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ตั้งแต่ 3 เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินจำนวนนั้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 28 ส.ค. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ