บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.450 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 7 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท รับดอกเบี้ยรายเดือน และสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้กรณีลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
7 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000,000 1.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กรณีลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์ จำนวนเงินฝาก 50,000 - 100,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.50% (ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 19 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560)
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่ และรับเงินฝากประเภทนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ฝากรายใหม่เท่านั้น
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโครงการนี้ (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560) และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 100,000,000.- บาท
  3. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ กรณีลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์ ตามอัตราที่ระบุไว้ สำหรับรายการฝากที่เกิดขึ้นพร้อมกับที่ผู้ฝากได้ลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์สำเร็จ หรือ ยังคงสถานะการใช้บริการ KK พร้อมเพย์ ทั้งนี้ สำหรับรายการฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยปกติ 
  4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดแล้วแต่กรณี นับแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุไว้ ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 
  5. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนเต็มจำนวนของแต่ละรายการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 มิ.ย. 60 ถึง 31 ก.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ