• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 เดือน เงินบาทคู่กับ US Dollar สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 1.800 - 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
  • 4,471
  จุดเด่น
  • รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงพิเศษ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน เงินบาท คู่กับ US Dollar
  • สำหรับลูกค้า CIMB Preferred เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 เดือน เงินบาทคู่กับ US Dollar สำหรับลูกค้า CIMB Preferred
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (สำหรับลูกค้า CIMB Preferred)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน หรือ 12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 5,000,000 1.800 % - - - -
  12 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 5,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า ต่อสกุลเงิน (ยอดคงค้างสกุลเงินต่างประเทศรวมทุกประเภทเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 5 ล้าน USD ต่อราย)
  3. ยอดเงินฝากต่อรายการต้องเท่ากันทั้ง 2 บัญชี (บัญชีเงินบาท และ US Dollar) และต้องทำรายการฝากในวันเดียวกัน
  4. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  5. ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้ง 2 บัญชี และต้องเป็นบัญชีเดี่ยว (บัญชีเงินบาท และ US Dollar)
  6. กรณีลูกค้าต้องการฝากเพิ่ม ต้องฝากเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้
  7. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าจำนวนเงินที่รับฝากถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้น ยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6,12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  8. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 6,12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6,12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ีบังคับใช้อยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  9. การฝากเงินดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินที่ฝากไว้ โดยผู้ฝากอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ฝากได้ฝากไป ผู้ฝากอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย 
  • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วน ในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝากโดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-626-7888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ย. 61
  แนะนำเงินฝากประจำ