บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน Preferred-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน Preferred-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ให้ดอกเบี้ยสูงและสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดก็ได้

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน Preferred

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน Preferred
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้
 3. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 
 4. ต้องมี หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
 5. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากอัตโนมัติ
 6. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้บอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
 7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6 เดือนตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
 2. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. สำหรับกรณีการจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  - ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ 
 2. สำหรับกรณีการจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน 
  - หากมีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝากห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 มี.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ