บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 5.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เมื่อสมัครประกันชีวิต 'เคเคเวลท์ 15/7' ของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 200,000 5.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาทต่อบัญชี และสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต "เคเคเวลท์ 15/7" ซึ่งมีค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนเงินเปิดบัญชีสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์
 2. การพิจารณาเบี้ยประกันชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 3. ชื่อบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน จะเป็นชื่อบุคคลเดียวกันกับผู้เอาประกันก็ได้ หรือ ต่างชื่อกับผู้เอาประกันก็ได้ สามารถให้บริการชื่อบัญชีร่วมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากแต่ละรายการ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 5. เมื่อครบกำหนดเงินฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ขณะนั้น
 6. กรณีผู้ฝากขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ณ วันฝาก
 7. กรณีผู้ฝากเงินไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจาก บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
 8. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. หากมีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. หากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 8 ม.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ