บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน โดนใจ 2 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน โดนใจ 2 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือนโดนใจ 2 สำหรับลูกค้าทุกประเภท ดอกเบี้ยสูงถึง 3.00%ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน โดนใจ 2

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน โดนใจ 2
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000,000 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน โดนใจ 2 เป็นบัญชีเงินฝากประเภทสมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ
  2. วงเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อราย
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้วผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 4 เดือนโดนใจ 2 เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 4 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอน หรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด
  1. สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 25 ก.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ