บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เงินฝากระยะสั้น แต่รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และเป็นลูกค้ารายใหม่เท่านั้น), ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,000,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. - 30 ก.ย. 2558
 2. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 3. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และเป็นลูกค้ารายใหม่เท่านั้น สามารถเปิดบัญชี ชื่อร่วม และ/หรือ ได้ (ไม่รวม มูลนิธิ วัด สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลัย)
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยอัตราปกติ ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 6. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด (ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี)

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ในกรณีที่ผู้ฝากต้องการถอนก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 17 ส.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ