บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 30 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบบประกันชีวิต KK Smart Happy 3/2 และบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบบประกันชีวิต KK Smile Bonus 3/2 ผ่านธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต และมีเงินคืนครบกำหนดตามสัญญากรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท รับดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
30 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
30 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.900 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสม
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบบประกันชีวิต KK Smart Happy 3/2 และบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบบประกันชีวิต KK Smile Bonus 3/2 ผ่านธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต และมีเงินคืนครบกำหนดตามสัญญากรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
 4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ 
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 6. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ฝนขณะนั้น
 7. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธิหรือก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือนได้ 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 17 ก.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ