บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.100 %
Product Highlight
โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูง 3.10% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 50,000 3.100 % 3.100 % 3.100 % 3.100 % -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.- 27 ธ.ค.56 หรือยอดเงินฝากในโครงการครบ 3,000 ล้านบาท และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสม
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากประเภท บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ราชการ กองทุน สหกรณ์ และสถาบันการเงินในประเทศ
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  3. บัญชีนี้สามารถถอนเงินเป็นรายการได้ แต่ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดได้
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถือว่าสัญญาเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี สิ้นสุดลง ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองครบรอบ 8 ปี เป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีถอน / ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 พ.ย. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ