บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 1.800 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 27 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี เกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 27 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
27 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
27 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 1.800 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ จำนวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ฝากรายใหม่ จำนวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี (ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่  15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเปิดบัญชี ชื่อร่วม และ/หรือ ได้ (ไม่รวม มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
 3. ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน และได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.61 เป็นต้นไป
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท/ราย (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 5. ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 8. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ในกรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเงินเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดย

 1. หากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
 2. หากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 27 ก.พ. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
27 ก.พ. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ