บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากระยะยาว ให้ดอกเบี้ยสูง วงเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับลูกค้าผู้ฝากทุกประเภทที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
25 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
25 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าผู้ฝากทุกประเภทที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด 
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดให้บริการรับฝากเงินแบบสมุดคู่ฝากทุกสาขา ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. ธนาคารจะรับฝากเฉพาะ จากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ที่ธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ที่ธนาคารทำการไถ่ถอน
 3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครั้ง (By Dep) สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ครบกำหนดไถ่ถอน
 4. ระยะเวลารับฝาก 25 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทำรายการถอนเงินฝากให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. ผู้ฝากต้องมีบัีญชีเงินฝากอมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย
 6. ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนอัตโนมัติิเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนที่ 1 เป็นต้นไป โดยโอนเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกันตามที่ผู้ฝากแจ้งผูกไว้กับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว
 7. กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไขบัญชีเงินากประจำพิเศษ 25 เดือน ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการที่ผิดเงื่อนไขเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ที่ลูกค้าได้รับ ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวัน อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 9. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน สามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากประจำตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
สามารถเลือกแบบรับดอกเบี้ยทุกเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดได้
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาอัตราต่ำสุด และหากดอกเบี้ยรายงวดที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และผู้ฝากไม่มีสิทธิได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
 3. การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในข้อ 1. และข้อ 2.
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 20 ก.ค. 60 ถึง 20 ส.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ