บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน Super Fixed แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน Super Fixed แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.400 - 2.450 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนดอกเบี้ยสูง สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีพร้อมกับซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH Bank Life 510

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน Super Fixed

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน Super Fixed
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
60,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 60,000 ถึง 199,999 2.400 % - - - -
ตั้งแต่ 200,000 2.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน Super Fixed (LH Bank Super Fixed 24 M) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต LH Bank Life 510 ซึ่งรับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเปิดบัญชีภายในวัน และสาขาเดียวกันเท่านั้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 60,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยประกัน
 2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ (ผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารฯ เพื่อรับโอนดอกเบี้ยรายเดือน) 
 3. ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน Super Fixed จะต้องระบุเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือบัญชีเพื่อบุคคลอื่นได้
 4. ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 5. ใบคำขอเอาประกันชีวิต จะต้องได้รับอนุมัติรับประกันจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาในการพิจารณาใบคําขอเอาประกัน 2 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับใบคําขอและลูกค้าที่ผ่านการพิจารณารับประกันจะมีผลความคุ้มครอง ณ วันที่ชําระเงินค่าเบี้ยประกัน 
 6. กรณีลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ทางบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน1 วันทำการนับจากวันที่ทราบผล (ระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับกรณีลูกค้าต้องรอผลการตรวจสุขภาพ) หรือวันที่ลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรม์ ธนาคารฯจะดําเนินการแจ้งให้ลูกค้ามาดําเนินการปิดบัญชีเงินฝากประจํา
 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน Super Fixed สิ้นสุดลง ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน Super Fixed เป็นประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือน ปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากโดยได้รับดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 2. สำหรับระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้รับ ธนาคารฯจะดำเนินการหักคืนจากเงินต้น) 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 18 พ.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ