บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน + BANCA* ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน + BANCA* ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 2.100 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือนคู่ประกันชีวิตตามเงื่อนไขของธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และคณะบุคคล ได้รับดอกเบี้ยสูง 2.10%

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน + BANCA*

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน + BANCA*
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 2.100 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 1. กรณีลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต น้อยกว่ายอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อรายการ
 2. กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ (15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์)
 3. กรณีลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกัน
  - ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามโปรแกรมเงินฝากนี้
  - ลูกค้าจะต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝาก
  - หากลูกค้าไม่มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากประเภท 24 เดือนตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิด/ฝากบัญชีเงินฝากประจำ และสำหรับลูกค้าคณะบุคคล
 2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกินเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำในปีแรก
 3. จำนวนค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขของแบบประกัน CIMB Thai Preferred Saving 5/3
 4. กรณีเป็นบัญชีเดี่ยวชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือ นามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 5. กรณีเป็นบัญชีร่วม ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อ หรือ นามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 6. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ CIMB Thai Preferred Saving 5/3 ของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ฝากเงินตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยที่ยอดเงินฝาก เท่ากับค่าเบี้ยเบี้ยประกันชีวิต ขั้นต่ำ 500,000 บาท ในปีแรกต่อรายการ (กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบุข้างต้นที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทุกกรมธรรม์ มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยสามารถฝากเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
 7. ลูกค้าจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมชำระเบี้ยประกันก่อนหรือพร้อมกับการเปิดบัญชี / ฝากเพิ่ม ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ฝากเงินได้
 8. กรณีลูกค้าต้องการเปิดบัญชี / ฝากเพิ่ม จะต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนดไว้
 9. กรณีครบกำหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 24 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือ
 2. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. การถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. การถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากเต็มจำนวนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบตามกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 3. การถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากบางส่วนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบตามกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่น ๆ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 20 มี.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ