บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.700 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน รับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ให้อัตราดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
22 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
22 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 % 1.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากรายการแรก (เปิดบัญชี) ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก
  3. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ/หรือดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากจะถือว่าผู้ฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิม และเลขที่บัญชีเดิม ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาฝากเดืยวกัน
  4. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน รายการใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนด เวลาการฝากเงินของเงินฝากนั้นๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากนั้นๆให้กับผู้ฝาก ดังนี้

  1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 22 เดือน ธนาคารจะจ่ายดกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารประกาศจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ม.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ