• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 1.850 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 62
  • 26,362
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาฝาก 18 เดือน 
  • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษ
  • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคาร

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  18 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  18 เดือน ตั้งแต่ 50,000 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 % 1.850 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงินจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
  3. ถ้าไม่มีการถอนเงิน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน (ตามประเภทลูกค้า) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

  • หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  • หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ของยอดเงินฝากนั้นตามจำนวนวัที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณได้ดังกล่าวข้างต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.ค. 62
  แนะนำเงินฝากประจำ