บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ใจดี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ใจดี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.750 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 5.55 % ต่อปี โดยได้รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ตามระยะเวลาการฝาก

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ใจดี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ใจดี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 10,000 3.750 % 3.750 % 3.750 % 3.750 % 3.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาการฝาก ตั้งแต่ 5 ก.ย.55 - 31 ต.ค.55 หรือยอดเงินฝากรวมครบ 2,000 ล้านบาท และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ เงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ ละขณะ
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของทั้งโครงการ เท่ากับ 3.75% ต่อปี โดย

 1. เดือนที่ 1 - 4 รับดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
 2. เดือนที่ 5 - 8 รับดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 3. เดือนที่ 9 - 12 รับดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
 4. เดือนที่ 13 - 14 รับดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี
 5. เดือนที่ 15 รับดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. ธนาคารจะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้น ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
 3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถือว่าสัญญาเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือนใจดี สิ้นสุดลง หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือนใจดี เป็นประเภทเงินฝากประจำ 15 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง 4 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 2. หากระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยตามขั้นบันไดของระยะเวลาการฝากนั้นๆ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 ก.ย. 55 ถึง 31 ต.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ