บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 2.300 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step สำหรับลูกค้าทุกประเภท จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สูงสุด 7.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 2.30% ต่อปี)

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 10,000 2.300 % 2.300 % 2.300 % 2.300 % 2.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

  • เดือนที่ 1 - 5 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
  • เดือนที่ 6 -10 อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
  • เดือนที่ 11 - 14 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • เดือนที่ 15 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงินเท่ากับ 2.30% ต่อปี)
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step ประเภทสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา,นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ และสหกรณ์ กำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
  2. ธนาคารจะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด 
  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่าSuper Step เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 15 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯประกาศ ณ ขณะนั้น 
  4. ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
    (กรณีมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้รับ ธนาคารจะดำเนินการหักคืนจากเงินต้น)
  • สำหรับระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    (กรณีมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้รับ ธนาคารจะดำเนินการหักคืนจากเงินต้น)
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 14 ส.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ