บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง และรับดอกเบี้ยรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ทุกจำนวน 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 % 3.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 50,000 บาท
  2. กรณีการฝากเงินด้วยเช็ค ให้ถือว่าธนาคารได้รับฝากเงินเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงิน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งผู้ฝากได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับ ธนาคาร
  4. ธนาคารจะถือว่าสัญญา "เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน" ของยอดเงินฝากนั้นสิ้นสุดลง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ต่ออายุการฝากเงินเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามประกาศของธนาคารที่บังคับใช้อยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนก่อนกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

  1. หากเป็นการถอนเงินที่ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  2. หากเป็นการถอนเงินที่ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ตามจำนวนวันที่ฝากจริง ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้น และดอกเบี้ยที่คำนวณได้ หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 10 ม.ค. 57 ถึง 2 ก.พ. 57
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ