บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.550 - 1.650 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน E Passbook สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
13 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
13 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 99,999,999 1.550 % - - - -
ตั้งแต่ 100,000,000 1.650 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center)

  3. สามารถทำรายการฝาก/ถอน ได้ทุกสาขา

  4. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติ จะดำเนินการเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก

  5. นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากไว้โดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการด้วย ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่สมุดคู่ฝากขัดกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  6. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าการฝากเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือ ถอนเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน รายการใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดเวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนั้นๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากรายการนั้นๆ ให้กับผู้ฝาก ดังนี้

  • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 13 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ