บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.700 - 1.850 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • อัตราดอกเบี้ยแยกเป็น 2 กลุ่มลูกค้า คือลูกค้าทั่วไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี และลูกค้าที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน ที่ธนาคารกำหนด รับอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี และนำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ให้อัตโนมัติ
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 1.850 % - - - -
ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 5,000,000 1.700 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
 • ลูกค้าทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี 
 • ลูกค้าที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน และจะต้องเปิดบัญชีคู่กับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี โดยลูกค้าจะต้องนำเงินฝากใหม่ (New Fund) จากธนาคารอื่นมาเปิดบัญชีเท่านั้น
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 2. อัตราดอกเบี้ยแยกเป็น 2 กลุ่มลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ลูกค้าทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี 
  - ลูกค้าที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน และจะต้องเปิดบัญชีคู่กับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท จึงจะเปิดบัญชีเงินฝากได้ในจำนวนเงินที่เท่ากับ หรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน รับอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี โดยลูกค้าจะต้องนำเงินฝากใหม่ (New Fund) จากธนาคารอื่นมาเปิดบัญชีเท่านั้น
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด และนำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ให้อัตโนมัติ โดยธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. กรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ให้อัตโนมัติ
 5. แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 หรือยอดเงินฝากรวมในโครงการครบ 2,000 ล้านบาท 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • หากมีการปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ให้อัตโนมัติ เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารต้องจ่ายให้ลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 พ.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 พ.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

 
 
 

Advertorial บัญชีเงินฝากล่าสุด