บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน + BANCA-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน + BANCA-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือนคู่ประกันชีวิตตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน + BANCA

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน + BANCA
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 20,000,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยลูกค้าจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน หรือพร้อมกับการฝากเงินในระยะเวลาของโปรแกรมเงินฝากนี้
 3. ดอกเบี้ยสำหรับโปรแกรมเงินฝากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ CIMB High Return 10/2
 4. เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.62 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 พ.ย.62 โดยสามารถฝากเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.62 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 5. กรณีบุคคลธรรมดาชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อ หรือนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 6. กรณีเป็นบัญชีร่วม ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อ หรือนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 7. ลูกค้าสามารถฝากได้มากกว่า 1 รายการ
 8. กรณีผู้ฝาก ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่กำหนดน้อยกว่ายอดเงินฝาก ยอดเงินฝากรวมทั้งจำนวนจะไม่ได้รับดกเบี้ยในอัตราตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 9. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าจำนวนเงินฝากที่รับฝาก ถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
 10. กรณีที่ผู้ฝากไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือผู้ฝากขอใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ (Freelook Period) ผู้ฝากจะต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ฝากแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ หรือนับตั้งแต่บริษัทประกันแจ้งปฏิเสธการรับประกันของลูกค้า หากผู้ฝากไม่มาติดต่อธนาคารภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่ารายการฝากนั้น ไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
 11. การฝากเงินที่ไม่เป้นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนในครั้งที่ทำให้ผิดเงื่อนไขจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 12. กรณีครบกำหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือ
 2. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. การถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 2. การถอนหรือปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบตามกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  *ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 ถึง 31 ต.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ