บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred&Private ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred&Private ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred / Private Banking ปัจจุบัน หรือลูกค้าสมัครใหม่
 • จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายลูกค้า
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred&Private

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred&Private
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่เป็นลูกค้า Preferred / Private Banking)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 3,000,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับกลุ่มลูกค้า Preferred / Private Banking ปัจจุบัน หรือลูกค้าสมัคร Preferred / Private Banking ใหม่
  - กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ ลูกค้าต้องสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือลูกค้า Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับวันเปิดบัญชี
  - กรณีเป็นลูกค้าประเภท Preferred หรือลูกค้า Private Banking ปัจจุบัน ต้องเป็นการนำเงินซึ่งไม่ใช่เป็นเงินฝากของธนาคารอยู่เดิม มาเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น
 2. จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้ หรือรายการโปรแกรมเงินฝากประจำนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อยอดเงินฝากครบ 3,000 ล้านบาทสำหรับลูกค้าใหม่ และยอดเงินฝากครบ 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
 3. ต้องมี หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน
 4. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ
 5. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 6. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝาก เป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 7. กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนให้ผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งสรรพากรไปแล้ว ผุ้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเอง
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 มี.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ