บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ฉลองครบรอบ 12 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ฉลองครบรอบ 12 ปี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 1.850 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำฉลองครบรอบ 12 ปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูงถึง 1.85%

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ฉลองครบรอบ 12 ปี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ฉลองครบรอบ 12 ปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 1.850 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท 
  3. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ (ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารฯ เพื่อรับดอกเบี้ยรายเดือน)
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน ฉลองครบรอบ 12 ปี สิ้นสุดลง ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผุ้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน ฉลองครบรอบ 12 ปี เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน ปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯประกาศ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด 
  5. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนครบกำหนดจะได้รับอัตรดอกเบี้ย ดังนี้
  • สำหรับระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
  • สำหรับระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีมีส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้รับ ธนาคารฯจะดำเนินการหักคืนจากเงินต้น)
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 31 พ.ค. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ