บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน Non Passbook ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน Non Passbook ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 1.600 - 1.700 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ต่อปี สะดวกสบาย ไม่ต้องมีใช้สมุดคู่ฝาก จะฝากหรือถอนเมื่อไรก็ได้

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน Non Passbook

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน Non Passbook
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
11 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
11 เดือน ตั้งแต่ 50,000 ถึง 49,999,999 1.600 % - - - -
ตั้งแต่ 50,000,000 1.700 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center)
  3. สามารถทำรายการฝาก / ถอน ได้ทุกสาขา
  4. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ / หรือ วิธีปฏิบัติ จะดำเนินการเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก
  5. นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากไว้โดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการด้วย ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่สมุดคู่ฝากขัดกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  6. เมื่อเงินฝากรายการใดครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน สำหรับรายการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ปิดบัญชีเงินฝาก หรือถอนเงินฝาก และ / หรือ ดอกเบี้ยของเงินฝากส่วนนั้นคืน หรือถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก จะถือว่ากรณีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน ผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยยังคงใช้สมุดคู่ฝากเดิมและเลขที่บัญชีเดิม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากในบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ถือว่าเป็นการฝากในประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 11 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากเงินรายการนั้น ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ