บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10EC-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10EC-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10EC สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 12 - 60 เดือน พร้อมทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10EC

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10EC
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.500 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.700 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.700 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.850 % - - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากต้องทำประกันแบบสะสมทรัพย์ กรุงไทย อีซี่แคช (10EC) ของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (KT-AXA) และประสงค์นำเงินฝากที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุ โดยนำเงินฝากภายใน 20 วันนับจากวันที่ทำประกันชีวิตฯ
 2. การฝากเงินแต่ละระยะเวลาฝากในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และห้ามถอนเงินบางส่วน
 3. ผู้ฝากต้องฝากเงินครบทุกระยะเวลาฝากตามที่ธนาคารกำหนด (5 ระยะเวลาฝากประกอบด้วย 12 เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน และ 60 เดือน) โดยนำฝากภายในวันเดียวกันทั้ง 5 ระยะเวลาฝาก
 4. ธนาคารจะรับฝากเป็นเงินสดและเงินโอน (Transfer) เท่านั้น
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากและประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ โดบริษัท KT-AXA จะทำการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าวเพื่อนำไปชำระค่าเบี้ยประกันปีต่ออายุ (ปีที่ 2 - 6)
 6. การอนุมัติกรรมธรรม์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท KT-AXA ในกรณีที่ใบคำขอประกันชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท KT-AXA หรือผู้ฝากขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลา Free look ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการฝากประจำพิเศษ 10EC โดยธนาคารจะโอนเงินที่ฝากไว้ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ หากธนาคารมีการจ่ายดอกเบี้ยและหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้น สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร ผู้ฝากจะไม่เรียกร้องภาษีดังกล่าวจากธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
 • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  - เงินฝากประจำพิเศษ 10EC ระยะเวลาฝาก 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้น ที่ฝากไว้กับธนาคาร
  - เงินฝากประจำพิเศษ 10EC ระยะเวลาฝาก 24 - 60 เดือน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้น ที่ฝากไว้กับธนาคาร 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ