บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 1.400 - 1.500 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
10 เดือน น้อยกว่า 50,000,000 1.400 % 1.050 % 1.400 % 1.050 % 1.050 %
ตั้งแต่ 50,000,000 1.500 % 1.050 % 1.500 % 1.050 % 1.050 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 50,000 บาท
  2. กรณีการฝากเงินด้วยเช็ค ให้ถือว่าธนาคารได้รับฝากเงินเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยประจำทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ฝากเงิน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งผู้ฝากได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้แก่ธนาคาร
  4. ธนาคารจะถือว่าสัญญา "เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน" ของยอดเงินฝากนั้นสิ้นสุดลง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากเงินไม่มาถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น
  5. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดย

  1. หากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
  2. หากระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก ของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากไว้จริง ผู้ฝากจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ผู้ฝากเงินได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 7 ก.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 61
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
31 ส.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ