บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน จัดเต็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน จัดเต็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 3.400 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากในโครงการเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน จัดเต็ม สำหรับผู้ฝากทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูง 3.40% ต่อปี สามารถฝากได้ทั้งรูปแบบสมุดคู่ฝาก หรือใบรับเงินฝากประจำ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน จัดเต็ม

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน จัดเต็ม
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
10 เดือน ตั้งแต่ 500,000 ถึง 100,000,000 3.400 % 3.400 % 3.400 % 3.400 % 3.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ วันที่ 25 ก.ย.56 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการครบ 5,000 ล้านบาท
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากในโครงการเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน จัดเต็มเปิดรับฝากสำหรับผู้ฝากทุกประเภท ทั้งรูปแบบสมุดคู่ฝาก และใบรับเงินฝากประจำ
  2. กำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำ 5 แสนบาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย
  3. ธนาคารจะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
  4. เมื่อครบระยะเวลาการฝากแล้ว ผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 10 เดือน จัดเต็ม เป็นประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 10 เดือนปกติ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยได้รับดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น (สำหรับใบรับเงินฝากประจำ ธนาคารจะดำเนินการเช่นเดียวกับใบรับเงินฝากประจำปกติ)
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด

  1. สำหรับระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. สำหรับระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์วงเงินขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 25 ก.ย. 56
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ