บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ โครงการ 7 จริงๆ (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ โครงการ 7 จริงๆ (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 7.000 %
Product Highlight

โครงการ 7 จริงๆ คือ บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ร่วมกับประกันชีวิต ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยสูง เมื่อเปิดบัญชีและสมัครประกันชีวิตที่ร่วมโครงการเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ธนชาต บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ โครงการ 7 จริงๆ (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ โครงการ 7 จริงๆ (เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมประกัน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 50,000 7.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน 7.00% ต่อปี
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. โครงการ 7 จริงๆ คือ เงินฝากประจำ 6 เดือน ร่วมกับประกันชีวิต Perfect Choice 12/6 หรือ Perfect Value 12/8 หรือ Perfect Money 15/6 หรือ Perfect Saver 20/20 หรือ Perfect Life 99/5 หรือ Perfect Annuity 85/5 หรือ Perfect Health MED ในชื่อ "โครงการ 7 จริงๆ"
 2. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครประกันชีวิต "Perfect Choice 12/6 หรือ Perfect Value 12/8 หรือ Perfect Money 15/6 หรือ Perfect Saver 20/20 หรือ Perfect Life 99/5 หรือ Perfect Annuity 85/5 หรือ Perfect Health MED" เท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องสมัครประกันชีวิตที่ร่วมโครงการ 7 จริงๆ ซึ่งรับประกันโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น
 4. การพิจารณารับประกันชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 5. ชื่อบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน จะเป็นชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัย หรือต่างชื่อกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ แต่จะต้องทำรายการในวันเดียวกันและสำนัก/สาขาเดียวกันเท่านั้น
 6. ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อกรมธรรม์ และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมโครงการ 7 จริงๆ แบบรายปีสำหรับปีแรกเท่านั้น
 7. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เท่ากับ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีฝากเกินกว่าค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ธนาคารจะโอนจำนวนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันในนามผู้ฝากที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
 8. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
 9. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว ซึ่งมีชื่อบัญชีเดียวกันเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยอัตโนมัติ
 10. กรณีขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนที่ร่วมโครงการ 7 จริงๆ เหลือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามระยะเวลาที่ฝาก ณ วันที่ฝาก
 11. กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกัน ทางบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะออกจดหมายแจ้งข้อขัดข้องในการพิจารณารับประกันภัยให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ทางบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเอกสารครบสำหรับการพิจารณา (ไม่รวมกรณีลูกค้าต้องผ่านการตรวจสุขภาพ) และธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามระยะเวลาที่ฝาก ณ วันที่ฝาก
 12. เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 13. ผู้ฝากไม่สามารถนำเงินฝาก โครงการ 7 จริงๆ ไปเป็นหลักประกันสินเชื่อได้
 14. รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายผลประโยชน์ และข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมโครงการ 7 จริงๆ ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีพิพาทดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
เงื่อนไขการถอนก่อนกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 14 ม.ค. 59 ถึง 30 เม.ย. 59
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ